Trang web này được điều hành bởi cunruope.com. Trên toàn bộ địa điểm , các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” hỏi cunruope.com. Ckhông bị xáo trộn cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu tại đây.

 Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và tuân thủ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện tiếp theo (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung đó được tham chiếu ở đây và/hoặc có sẵn bằng siêu liên kết. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả hoặc bất kỳ người dùng nào của địa điểm , bao gồm nhưng không giới hạn ở những người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung.

 Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của địa điểm, bạn tuân thủ bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn sẽ không truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản dịch vụ này được coi là một đề xuất thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các Điều khoản dịch vụ đó.

 Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại đều phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. bạn sẽ xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các bản cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. bạn có trách nhiệm xem trang này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi này.

 Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc. họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử web cho phép chúng tôi bán các sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn.

 Phần 1 - Điều khoản Cửa hàng Trực tuyến

 Bằng cách đồng ý với các Điều khoản dịch vụ đó, bạn tuyên bố rằng bạn chỉ ở độ tuổi trưởng thành tối thiểu ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn hoặc bạn chỉ đủ tuổi trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của mình và bạn có đã cho chúng tôi sự đồng ý của bạn để cho phép bất kỳ người phụ thuộc trẻ vị thành niên nào của bạn sử dụng trang web này.

 Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào cũng như trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong khu vực tài phán của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

 Bạn không cần phải truyền tải bất kỳ loại sâu hoặc virus hoặc các mã có tính chất phá hoại.

 Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ của bạn ngay lập tức.

 Phần 2 - Điều Kiện Chung

 Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

 Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin Mastercard), cũng có thể được truyền mà không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua nhiều mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phát triển và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin Mastercard thường được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.

 Bạn đồng ý không sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng ta.

 Các tiêu đề được sử dụng trong Thỏa thuận này chỉ được đưa vào để thuận tiện và không thể giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

 Phần 3 - Độ chính xác, đầy đủ và mốc thời gian của dữ liệu

 Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. kết cấu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và sẽ không được dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn dữ liệu chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn . Bất kỳ sự phụ thuộc vào tài liệu trên trang web này là rủi ro của riêng bạn.

 Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử nhất thiết không phải là thông tin hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của mình. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

 Phần 4 - Sửa đổi Dịch vụ và Chi phí

 Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi đột ngột.

 Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để chuyển đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào trong đó) đột ngột vào bất kỳ lúc nào.

 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

 Phần 5 - Sản phẩm hoặc Dịch vụ (Nếu áp dụng)

 Một số sản phẩm hoặc dịch vụ cũng có thể được cung cấp độc quyền trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể được trả lại hoặc trao đổi phù hợp với Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

 Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng một cách chính xác nhất có thể. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.

 Chúng tôi bảo lưu quyền thích hợp nhưng không bắt buộc phải giới hạn việc bán các sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho một người, khu vực địa lý hoặc quyền tài phán. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm có thể thay đổi đột ngột bất cứ lúc nào, theo quyết định duy nhất của mọi người. Chúng tôi bảo lưu quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Mọi ưu đãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều vô hiệu nếu bị cấm.

 Chúng tôi không đảm bảo rằng tiêu chuẩn của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

 Phần 6 - Độ chính xác của Thông tin Thanh toán và Tài khoản

 Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới tài khoản khách hàng tương đương, thẻ Mastercard tương đương và/hoặc các đơn đặt hàng sử dụng địa chỉ thanh toán và/hoặc giao hàng tương đương. trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể lên kế hoạch thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với e-mail và/hoặc địa chỉ thanh toán/số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo đánh giá riêng của chúng tôi dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

 Bạn tuân thủ việc cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn tuân thủ cập nhật kịp thời tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số Mastercard và ngày hết hạn để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên lạc với bạn khi cần.

 Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem lại của chúng tôi trả về chính sách

 Phần 7 - Công cụ tùy chọn

 Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn truy cập vào các công cụ của bên thứ ba trên mà chúng tôi không theo dõi và cũng không có bất kỳ kiểm soát hay đầu vào.

 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đó "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không có bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào và không có sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

 Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua vị trí đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và quyết định, đồng thời bạn phải đảm bảo rằng bạn thông thạo và chấp thuận các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan ).

 Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới nhất). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới như vậy thậm chí sẽ phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ đó.

 Phần 8 - Liên kết của bên thứ ba

 Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba.

 Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và không thể có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào hoặc đối với các tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba. các bữa tiệc.

 Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tác hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc các giao dịch khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực tiễn của bên thứ ba và xác nhận rằng bạn hiểu chúng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, mối quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.

 Phần 9 - Nhận xét, phản hồi của người dùng và các nội dung gửi khác

 Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài nộp cụ thể (ví dụ: bài dự thi) hoặc nếu không có lời mời từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện hoặc cách khác (gọi chung là 'bình luận'), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào bất kỳ bình luận nào mà bạn chỉ cần chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) bảo mật bất kỳ Nhận xét nào; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ Nhận xét nào; hoặc (3) để trả lời bất kỳ bình luận nào.

 Chúng tôi có thể, nhưng không có bất kỳ nghĩa vụ nào, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi xác định theo quyết định riêng của mình là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc phản cảm hoặc vi phạm tài sản của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản này Dịch vụ.

 Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, thương hiệu, quyền riêng tư, cá nhân hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. bạn đồng ý thêm rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc tục tĩu hoặc chứa bất kỳ lỗi hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan theo bất kỳ cách nào. bạn sẽ không sử dụng địa chỉ e-mail giả, giả vờ là một người nào đó ngoài chính bạn hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn tạo và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nhận xét nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

 Phần 10 - Thông tin cá nhân

 Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. để nhìn vào của chúng tôi Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

 Phần 11 - Sai sót, Không chính xác và Thiếu sót

 Đôi khi, cũng có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính sẵn có. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi, điểm không chính xác hoặc thiếu sót nào, đồng thời thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trên Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi trật tự).

 Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá, trừ khi luật pháp yêu cầu. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới cụ thể nào được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào để chỉ ra rằng từng thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

 Phần 12 - Các Sử Dụng Bị Cấm

 Ngoài các điều cấm khác như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng vị trí hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) xúi giục người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật hoặc pháp lệnh quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền tài sản của chúng tôi hoặc quyền tài sản của người khác; (e) để quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, phỉ báng, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử về giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn; (g) để tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc loại mã độc hại khác sẽ hoặc cũng có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web có liên quan, các trang web khác hoặc trang web ; (h) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để gửi thư rác, lừa đảo, dược phẩm, lấy cớ, thu thập thông tin, thu thập dữ liệu hoặc cạo; (j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng an toàn của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan vì vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào.

 Mục 13 - Từ chối bảo đảm; Trách nhiệm hữu hạn

 Chúng tôi không đảm bảo, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

 Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

 Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong thời gian không xác định đối với thời gian của bạn hoặc hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào, đột ngột đối với bạn.

 Bạn hoàn toàn đồng ý rằng việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ và mọi sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp 'nguyên trạng' và 'sẵn có' cho bạn sử dụng, không có bất kỳ đại diện, bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc rõ ràng. hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng có thể bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, tiêu đề và tính không vi phạm.

 Trong mọi trường hợp, cunruope.com, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại hoặc bất kỳ hình phạt trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt nào hoặc thiệt hại do hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, tiền tiết kiệm bị mất, mất kiến ​​thức, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc các trường hợp khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc đối với khiếu nại khác liên quan đến bất kỳ lời cảm ơn nào đối với việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp theo cách khác thông qua dịch vụ, mặc dù đã được thông báo về khả năng của chúng. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, ở các tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

 Phần 14 - Bồi thường

 Bạn tuân thủ bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cunruope.com và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi, không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra nhờ hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ đó hoặc các tài liệu mà chúng kết hợp để tham chiếu hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

 Phần 15 - Tính hiệu lực từng phần

 Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ đó được quyết định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó vẫn sẽ được thi hành trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và do đó, phần không thể thi hành sẽ được coi là bị cắt khỏi các Điều khoản này của Dịch vụ, quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại khác.

 Phần 16 - Chấm dứt

 Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tồn tại sau khi chấm dứt Thỏa thuận này cho mọi mục đích.

 Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. bạn sẽ chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc sau khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

 Nếu theo quyết định riêng của chúng tôi, bạn không tuân thủ hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn chỉ đơn giản là không tuân thủ, phù hợp với bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ đó, chúng tôi cũng có thể đột ngột chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm về mọi khoản tiền đến hạn và kể cả ngày chấm dứt; và/hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

 Phần 17 - Toàn bộ Thỏa thuận

 Việc mọi người không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản dịch vụ đó sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

 Các Điều khoản Dịch vụ này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động do chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện tại , dù bằng lời nói hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).

 Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản dịch vụ đó sẽ không được hiểu là chống lại bên soạn thảo.

 Phần 18 - Luật điều chỉnh

 Các Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp.

 Phần 19 - Thay đổi Điều khoản Dịch vụ

 Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại trang này.

 Chúng tôi có toàn quyền quyết định cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các bản cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. bạn có trách nhiệm xem trang web của chúng tôi định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ đó sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi này.

 Phần 20 - Thông tin liên hệ

 Các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ phải được gửi cho chúng tôi tại

 Email: support@cunruope.com